Privacy Policy

Tamebarbershop is een barbershop in Payglop 1, 1811 HM Alkmaar waar de echte ambacht nog wordt
beoefend. Wij waarderen het vertrouwen wat u in ons heeft en hechten veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we u helder en

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving en website
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst/privacy policy hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens
te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens nooit aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Tamebarbershop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 Alle personen die namens Tamebarbershop van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 We hanteren een twee-traps openingsbeleid op onze systemen.
 We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is.
 We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze kunnen herstellen by
fysieke of technische incidenten
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 Onze medewerkers zijn volledig geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zouden het erg vervelend vinden als wij er
samen niet uit zouden komen. U staat dan vrij om van uw recht gebruik te maken, een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming.
Acceptatie:
Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten geeft u aan akkoord te gaan
met deze Privacy policy.
Vragen
Als Tamebarbershop zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via :
transparant informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Tamebarbershop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder ook de Europese wet op databescherming (GDPR).
Dit houdt in dat wij;
. Uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn
beschreven in deze Privacy Policy.
. Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
. Altijd om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen, wanneer wij deze nodig
hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
. Nimmer persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en ze respecteren.
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten en/of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Tamebarbershop verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
. Administratieve doeleinde.
. Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
. Het uitvoeren of het uitgeven van de opdracht.
De grondslag voor opnemen van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tjers Barbershop de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
. Voornaam
. Tussenvoegsel
. Achternaam
. (zakelijk) Telefoonnummer
. (zakelijk) Emailadres

……………………………

Contactgegevens
tamebarbershop
Payglop 1, 1811 HM Alkmaar
06 20808500
info@tamebarbershop.nl